Ogólne warunki dostawy i płatności za towary i użytkowanie oprogramowania

I. Zakres zastosowania

1. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują dla wszystkich transakcji sprzedaży oraz dostaw towarów w zakresie współpracy pomiędzy imes-icore Polska a klientem. Zamówienie oraz odbiór towarów przez nas dostarczonych jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją przez klienta naszych warunków. Warunki te obowiązują we wszystkich przyszłych kontaktach handlowych, także wówczas, gdy nie zostaną one ponownie wyraźnie uzgodnione. Jakiekolwiek warunki będące w sprzeczności z naszymi lub różniące się od nich nie będą uznawane za wiążące nawet w przypadku jeśli się im wyraźnie nie sprzeciwimy. Wszelkie sprzeczne warunki uznajemy niniejszym za odrzucone. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują również wtedy, gdy zrealizujemy dostawę do klienta wiedząc o sprzecznych lub rozbieżnych warunkach klienta.

2. Wszelkie porozumienia, uzgodnienia oraz zmiany do umowy wymagają formy pisemnej.

3. Wszystkie postanowienia zawarte pomiędzy nami a klientem w celu realizacji umowy należy udokumentować na piśmie.

II. Oferta cenowa i zawarcie umowy

1. Umowy sprzedaży zawierane będą na podstawie zamówienia złożonego przez klienta. Przyjęcie zamówienia będzie odbywało się poprzez przesłanie potwierdzenia zamówienia do klienta lub dostawę zamówionych towarów, w obu przypadkach w przeciągu 2 tygodni.

2. Nasza oferta cenowa podlega zmianom i jest niewiążąca, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej. Zakres naszej odpowiedzialności zawiera się tylko i wyłącznie w naszym pisemnym potwierdzeniu zamówienia.

3. Wszelkie rysunki i ilustracje zawarte w ofercie lub zamówieniu oraz jakiekolwiek potwierdzenia lub informacje dotyczące wag i wymiarów należy rozumieć jako przybliżone, o ile nie zostało wyraźnie wskazane inaczej.

4. Jakiekolwiek rysunki, ilustracje, obliczenia i inne dokumenty, materiały, modele, wzory oraz specyfikacje podlegają prawom własności, prawom autorskim oraz prawom znaku handlowego. Należy traktować je jako informacje poufne, a przed przekazaniem ich osobom trzecim klient potrzebuje naszej pisemnej zgody.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w druku lub obliczeniach mogące pojawić się w literaturze lub dokumentacji oraz wykluczamy roszczenia z tym faktem powiązane.

6. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich niezbędnych zmian w zakresie oferowanych produktów, specyfikacji technicznych oraz cech wydajności, pod warunkiem że będą one służyły technicznemu udoskonaleniu produktu.

III. Ceny i warunki płatności

1. Nasze ceny ustalane są z uwzględnieniem formuły CIP zawartej w zbiorze reguł Incoterms z 2010 roku opracowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową (przewóz i ubezpieczenie opłacone do ustalonego miejsca docelowego zgodnie z punktem V.1. tych Warunków), zawierają standardowe opakowanie i nie uwzględniają podatku VAT. Nasze wyliczenia sporządzane są w dniu wystawienia faktury i są na niej wyszczególnione.

2. Towar zostanie dostarczony po opłaceniu przez klienta faktury w Euro.

3. Wszystkie zamówienia opierają się na cenach i rabatach cenowych ważnych w momencie dostawy. Wszelkie rabaty muszą być uprzednio uzgodnione między nami a klientem. Wymagają formy pisemnej, a stosowna adnotacja winna być uwzględniona w potwierdzeniu zamówienia.

4. Zasady płatności za pobraniem wymagają wcześniejszego uzgodnienia. Cena zakupu jest ceną netto (bez potrąceń) płatną bezpośrednio po otrzymaniu przez klienta faktury, o ile formularz zamówienia nie stanowi inaczej. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie zaksięgowania środków na naszym koncie. Płatność czekiem uznaje się za dokonaną w momencie zrealizowania czeku i przelania środków na nasze konto. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania weksli.

5. Obowiązują przepisy ustawowe dotyczące skutków zwłoki w płatności.

6. Nabywamy praw do niezwłocznych roszczeń względem klienta, kiedy ten nie dokona płatności w terminie, naruszy ustalenia zawarte z nami lub kiedy mamy przesłanki do tego, by wątpić w jego wiarygodność. W takich przypadkach będziemy również upoważnieni do wstrzymania wszelkich niezrealizowanych dostaw do czasu otrzymania płatności bądź satysfakcjonującego zapewnienia o płatności, nawet jeśli wcześniejsza umowa stanowiła inaczej. W takich przypadkach, po upływie ustalonego czasu będziemy uprawnieni do zerwania umowy i/lub żądania odszkodowania za niewywiązanie się z niej. Będziemy również upoważnieni do uchylenia prawa klienta do korzystania z dostarczonych towarów (będących przedmiotem zastrzeżenia własności) oraz domagania się ich zwrotu na koszt klienta, a polecenie zapłaty zostanie anulowane.

7. Klient ma prawo do rekompensaty, nawet jeśli zgłoszona została usterka lub roszczenia wzajemne, jedynie w przypadku, gdy takie roszczenia zostały potwierdzone prawnie, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Ponadto jest on uprawniony do skorzystania z prawa wstrzymania wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne oparte jest na tym samym stosunku umownym..

IV. Czas dostawy

1. Terminy dostawy uznawane są za niewiążące, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej. Warunkiem rozpoczęcia ustalonego przez nas czasu dostawy jest wyjaśnienie wszystkich kwestii technicznych i realizacyjnych.

2. Klient zobligowany jest spełnić wszystkie zobowiązania w sposób terminowy i należyty. Istnieje możliwość wydłużenia terminu dostawy – pod warunkiem, że klient nie zalega z płatnością – o okres równy długości trwania zatoru płatniczego na koncie klienta. To samo będzie miało miejsce w sytuacji, gdy termin dostawy został z góry ustalony.

3. Jeśli umowa zakupu zawiera ustalony termin dostawy, powołując się na kodeks prawa cywilnego, wówczas ponosimy odpowiedzialność w ramach przepisów ustawowych. Te same przepisy stosuje się w przypadku, gdy klient w następstwie opóżnionej dostawy, za którą ponosimy odpowiedzialność, jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W takim przypadku nasza odpowiedzialność za odszkodowanie ogranicza się do przewidywalnych, typowo występujących szkód. Ponosimy całkowitą odpowiedzialność w sytuacji, kiedy opóźnienie w dostawie spowodowane jest naruszeniem warunków umowy spowodowanym przez naszych przedstawicieli lub współpracowników. Ponosimy również odpowiedzialność w ramach przepisów ustawowych w przypadku zaniedbań w stosunku do postanowień umowy spowodowanych przez naszych przedstawicieli lub osoby działające w naszym imieniu. W takim przypadku odpowiedzialność za odszkodowanie ograniczona jest jedynie do przeiwdywalnych, typowo występujących szkód.

4. W przypadku, gdy opóźnienia w dostawie wiążą się z naruszeniem postanowień umowy spodowanym przez naszych przedstawicieli lub osoby działające w naszym imieniu, wówczas ponosimy odpowiedzialność w ramach przepisów ustawowych, pod warunkiem że nasza odpowiedzialność za odszkodowanie ogranicza się do przewidywalnych, typowo występujących szkód.

5. W przypadkach opóźnienia dostawy, za które nie ponosimy odpowiedzialności, klient ma prawo do jednorazowego odszkodowania za zwłokę za każdy zakończony tydzień opóźnienia w wysokości 0.5% całkowitej wartości zamówienia (nie więcej niż 5%).

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek inne opóźnienia w dostawie. Wszelkie roszczenia oraz prawa klienta wykraczające poza odszkodowania i pozostające w odniesieniu do opóźnień w dostawie pozostają bez zmian.

7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowych dostaw dokonywanych w dowolnym terminie, pod warunkiem że zostało to uzgodnione z klientem.

8. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany w przypadku gdy towary zostały na czas wysłane z naszej fabryki.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od nas, zastrzegamy sobie prawo do przełożenia terminu dostawy lub odstąpienia od umowy, pomimo niewypełnienia jej warunków. Za takie okoliczności uznaje się strajki, blokady lub wszelkie inne utrudnienia, które uniemożliwiają dostawę, bez względu na to czy sytuacje te wpływają bezpośrednio na nas czy naszych dostawców. Klient uprawniony jest do otrzymania od nas decyzji czy odstępujemy od umowy czy też deklarujemy się wykonać usługę w ustalonym terminie. Jeśli nie przedstawimy stanowiska w tej sprawie, klient może odstąpić od umowy.

10. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez klienta jesteśmy uprawnieni do odszkodowania za powstałe szkody oraz wszelkie dodatkowe wydatki. To samo odnosi się do sytuacji, gdzie klient w sposób zawiniony nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. W sytuacji opóźnienia w odbiorze oraz zwłoki dłużnika, odpowiedzialność za ryzyko niezamierzonego uszkodzenia lub utraty towarów spoczywa na kliencie.

V. Przeniesienie ryzyka – koszty przesyłki i opakowaia

1. Jeśli dostawa ustalona jest z uwzględnieniem formuły CIP zawartej w zbiorze reguł Incoterm 2010 opracowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), wtedy podlega następującym przepisom:

  • Standardowe przesyłki krajowe i kraje Wspólnoty na ustalony adres wysyłki (miejsce docelowe)
  • Standardowe przesyłki do krajów trzecich przyjmując port morski jako miejsce docelowe

Zastrzegamy sobie prawo do pobierania dodatkowej opłaty za przesyłki w trybie ekspresowym oraz za transport drogą powietrzną.

2. Ryzyko zostaje przeniesione na klienta z chwilą przekazania towaru podmiotowi realizującemu dostawę, jednak najpóźniej w momencie, gdy towary opuszczają fabrykę lub pomieszczenia magazynowe.

3. W przypadku dostaw obejmujących towary, które należy zainstalować lub zamontować na terenie klienta, ryzyko zostaje przeniesione w dniu gdy towary zostają przekazane do użytku lub na koniec uzgodnionego wcześniej okresu próbnego. W przypadku opóźnień następujących w czasie wysyłki lub dostawy do klienta, opóźnień w rozpoczęciu użytkowania lub instalacji/montażu, opóźnień w odbiorze bądź rozpoczęciu testów na terenie klienta, w przypadku gdy z któregokolwiek z powodów następują opóźnienia w odbiorze towarów przez klienta, uznaje się iż ryzyko zostało przeniesione na klienta w momencie udostępnienia mu towarów.

4. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pakowania, za wyjątkiem palet, nie uznajemy zwrotu jakichkolwiek opakowań użytych do transportu lub w jakimkolwiek innym celu. klient ponosi odpowiedzialność za właściwe zutylizowanie dostarczonych opakowań.

5. Jeśli wysyłka zostanie opóźniona na życzenie klienta lub wynika z jego zaniedbań, wszelkie dodatkowe koszty magazynowania oraz ryzyko zostają przeniesione na klienta. To samo dotyczy zawiadomienia o gotowości do wysyłki.

6. W przypadku wysyłki towarów zamówionych przez klienta, minimalna wartość zamówienia wynosi 100 EURO (wysyłki krajowe) oraz 250 EURO (wysyłki zagraniczne). Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Koszty przygotowawcze dla zamówień poniżej wartości minimalnej z wysyłką na terenie Niemiec wynoszą 50 EURO (bez VAT). Podane stawki nie zawierają kosztów przesyłki. Nie wysyłamy za granicę towarów o wartości poniżej ustalonej wartości minimalnej.

7. Zamówienia specjalne, w tym towary zamówione w ilościach lub rozmiarach niewymienionych w naszym katalogu, winny być złożone przez klienta na piśmie. Zamówienia takie mogą wymagać wpłacenia ustalonej zaliczki. W przypadku przyjęcia przez nas do realizacji jednorazowych zamówień dużych ilości towaru, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia towaru z uwzględnieniem marginesu błędu (zwyczajowo ±10%). Kozty wysyłki są zwyczajowo obliczane na podstawie kosztów wytworzenia.

 VI. Gwarancja / Odpowiedzialność prawna

1. We wszystkich umowach z zarejestrowanymi podmiotami gospodarczymi, gwarantujemy że nasze produkty będą wolne od wad przez okres 1 roku licząc od momentu dostarczenia ich na miejsce docelowe, zgodnie z punktem V.1 niniejszych Warunków.

2. Wrzeciona frezarskie oraz inne części eksploatacyjne objęte są gwarancją na okres 6 miesięcy. 6-miesięczny okres gwarancji ma również zastosowanie w przypadku wrzecion frezarskich już wbudowanych w maszyny.

3. Pomoc techniczna, której udzielamy opiera się na naszej najlepszej wiedzy technicznej. Niemniej jednak, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje dotyczące przydatności i zastosowania naszych produktów, a klient nie jest zwolniony z obowiązku dokonania samodzielnych wyliczeń, testów i prób. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za stosowanie się do przepisów prawa i rozporządzeń związanych z użytkowaniem produktów. Nasza odpowiedzialność za przydatność naszych towarów będzie uznawana jedynie w sytuacji, gdy wyraźnie postanowiono tak na piśmie.

4. Uznajemy naszą odpowiedzialność za wady materiałowe, wyłączając jakiekolwiek dalsze roszczenia, podlegające niniejszym warunkom oraz wyszczególnione w punktach VIII i IX – jak następuje:

5. Jakiekolwiek roszczenia odnośnie wad zgłoszone przez kupującego będącego zarejestrowanym przedsiębiorcą będą rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy klient w należyty sposób dokonał właściwej inspekcji oraz dopełnił obowiązku powiadomienia wynikającego z art. 377 niemieckiego kodeksu handlowego. Pozostali kupujący winni złożyć swoją reklamację na piśmie w przeciągu 10 dni od momentu otrzymania towarów. Odnośnie relacji z podmiotami niegospodarczymi, przepis ten ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wady są widoczne. Reklamacje będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy towary pozostają w stanie, w jakim zostały dostarczone.

6. W przypadku uzasadnionych reklamacji będziemy upoważnieni, z wyłączeniem praw kupującego, do wycofania się z umowy, obniżenia ceny lub uznania obowiązku świadczenia uzupełniającego chyba że, zgodnie z przepisami prawa, jesteśmy uprawnieni do odmowy uznania tego obowiązku. Klient winien przyznać nam rozsądny czas na spełnienie świadczenia uzupełniającego. W odniesieniu do świadczenia uzupełniającego, mamy prawo do wyboru między usunięciem wady, a dostawą nowego produktu bez wad. W przypadku usunięcia wady, jesteśmy zobowiązani do poniesienia wszystkich nakładów (pod warunkiem, że nie wzrosną) związanych z faktem przeniesienia rzeczy nabytej do miejsca innego niż miejsce dostawy. Jeśli nie uda nam się doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową, klient według swojego wyboru jest uprawniony do żądania zniżki lub odstąpienia od umowy. Świadczenie uzupełniające uznaje się za niedopełnione po drugiej nieudanej próbie, chyba że dalsze świadczenia uzupełniające są właściwe i akceptowalne dla klienta z uwagi na przedmiot umowy. Uznajemy roszczenia odszkodowawcze klienta w odniesieniu do wad i na przedstawionych warunkach jedynie w przypadku uznania świadczenia uzupełniającego za nieudane. Prawo klienta do żądania odszkodowania pozostaje nienaruszone pod następującymi warunkami.

7. Zwrot towaru może nastąpić jedynie za naszą zgodą. Towary należy zwrócić w ich oryginalnych opakowaniach lub opakowaniach o podobnej wartości. Klient ponosi wszelkie koszty dostawy. Odszkodowanie zostanie przyznane jedynie w przypadku, kiedy reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną. Uznajemy naszą odpowiedzialność, jeśli klient zezwoli nam na sprawdzenie towaru i wada zostanie wykryta; w przypadku niewykrycia wad będziemy upoważnieni do obciążenia klienta kosztami zbadania wszystkich elementów.

8. Roszczenia gwarancyjne mogą być składane przez klienta w przeciągu 1 roku od momentu otrzymania przez niego towarów, za wyjątkiem sytuacji kiedy świadomie zataimy usterkę; w takim przypadku zastosowanie mają przepisy prawa. Nasza odpowiedzialność, jak stanowią punkty VI, 9 oraz VI, 10 pozostaje w tym przypadku niezmieniona.

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jesteśmy zobowiązani do przyjęcia zwrotu nowych dostarczonych towarów lub obniżenia ceny zakupu bez wyznaczania wymaganego terminu jeśli klient kupującego, jako użytkownik końcowy nowego towaru (sprzedaż towarów), zażąda zwrotu towaru lub obniżki od sprzedawcy z uwagi na wykrytą wadę lub wystąpi z roszczeniem regresowym przeciwko sprzedawcy. W takim przypadku ponosimy odpowiedzialność za pokrycie nakładów kupującego, włącznie z kosztami transportu, dojazdu, pracy i materiału poniesionych w stosunku do użytkownika końcowego w związku z zamianą wadliwych towarów na podstawie przeniesienia ryzyka z nas na kupującego. Nie uznajemy żadnych roszczeń kupującego w odniesieniu do wadliwych towarów w sytuacji, gdy kupujący nie dopełnił obowiązku sprawdzenia towaru i niezwłocznego powiadomienia o zauważonych wadach, jak stanowi kodeks handlowy.

10. Nie uznajemy naszej odpowiedzialności wynikającej z punktu VI, 9 w sytuacji, gdy wada związana jest ze sloganem reklamowym lub postanowieniami umownymi niepochodzącymi od nas lub gdy kupujący udziela użytkownikowi końcowemu specjalnych gwarancji. Wykluczamy również naszą odpowiedzialność jeśli, na podstawie przepisów prawa, kupujący nie ponosi wobec użytkownika końcowego żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gdy nie została złożona reklamacja na roszczenia przez niego przedstawione. Powyższe regulacje mają również zastosowanie w przypadku, gdy kupujący udzielił użytkownikowi końcowemu gwarancji wykraczających poza ustalenia prawne.

11. Ponosimy odpowiedzialność, niezależnie od przedstawionych ograniczeń odpowiedzialności oraz na mocy przepisów prawa, z powodu śmierci, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanych celowym działaniem lub zaniedbaniami naszych pracowników, naszych prawnych przedstawicieli lub pośredników, jak również za wszelkie szkody uwzględnione w niemieckiej ustawie o odpowiedzialności za produkty. Ponosimy odpowiedzialność na mocy przepisów prawa za jakiekolwiek szkody niewyszczególnione w Paragrafie 1 spowodowane celowym działaniem, rażącym zaniedbaniem lub naruszeniem warunków umowy przez naszych pracowników, prawnych przedstawicieli lub pośredników. W tym przypadku nasza odpowiedzialność za odszkodowanie jest ograniczona do przewidywalnych, typowo występujących szkód, o ile zostanie uznane że nasi pracownicy, prawni przedstawiciele i pośrednicy nie działali celowo. Ponosimy również odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz w odniesieniu do towarów lub ich części pod względem gwarancji na ich właściwości i/lub żywotność, której udzieliliśmy. Nasza odpowiedzialność ograniczona jest do odszkodowania za wady wpływające na gwarantowaną jakość lub żywotność produktu, ale nie odnosi się bezpośrednio do samych towarów, gdzie ryzyko odszkodowania wynika z gwarancji jakości i żywotności produktu.

12. Nie ponosimy jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności bez zbadania zgłoszonych roszczeń; dotyczy to w szczególności roszczeń deliktowych lub roszczeń o odszkodowanie z tytułu zmarnowanych kosztów zamiast wykonania świadczenia; nasza odpowiedzialność określona w punktach IV, 6 – 6, 10 niniejszej umowy pozostaje niezmieniona. W sytuacji, gdy nasza odpowiedzialność jest ograniczona lub wykluczona, ten sam przepis stosuje się w przypadku naszych pracowników, podwykonawców, przedstawicieli lub pośredników.

13. Termin przedawnienia roszczeń klienta z powodu wad wynosi 12 miesięcy, licząc od momentu dostarczenia towarów. Ten przepis nie obowiązuje, jeśli nasi pracownicy, przedstawiciele prawni lub pośrednicy ponoszą odpowiedzialność za utratę życia, obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu, gdy doszło do naszego lub naszych prawnych przedstawicieli celowego działania lub zaniedbania oraz gdy doszło do celowego działania naszych wykonawców.

14. Ogólnie, wykluczamy naszą odpowiedzialność za szkody wynikające z następujących przyczyn: niepoprawne lub niewłaściwe użytkowanie lub przechowywanie, nieprawidłowa instalacja dokonana przez klienta lub osoby trzecie, szkody wynikające z samodzielnego serwisowania lub modyfikowania produktu przez klienta, naturalnych przypadków zużycia, nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, działania chemikaliów, uszkodzeń elektrycznych etc. nad którymi nie mamy kontroli, lub szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lub niezastosowaniem się do instrukcji obsługi lub arkusza informacyjnego. Ponadto, nasze warunki gwarancji nie mają zastosowania, gdy klient lub osoba trzecia dokona jakichkolwiek modyfikacji bez uzasadnienia oraz naszej pisemnej zgody (jakiekolwiek opóźnienie z naszej strony w usunięciu wady), zwłaszcza gdy takie modyfikacje związane są z układem sterowania/oprogramowaniem oraz również wtedy, gdy usterka pojawi się w niezmodyfikowanym elemencie.

15. W przypadku, gdy użytkowanie dostarczonych towarów narusza postanowienia niemieckiej ustawy o prawie autorskim i znaku towarowym, ponosimy koszty zapewnienia klientowi odpowiednich praw lub zmodyfikowania produktów w taki sposób, by wyeliminować dalsze naruszenia praw autorskich. W sytuacji, gdy nie jest możliwe przywrócenie właściwych warunków handlowych w akceptowalnym terminie, klient jest uprawniony do wycofania się z umowy. Na mocy tych warunków, zastrzegamy sobie również prawo do wycofania się ze zobowiązań przewidzianych w umowie. Dodatkowo, klient zostanie zwolniony z wszelkich bezspornych lub prawnie ustanowionych roszczeń.

16. Uznanie naszej odpowiedzialności będzie podlegało obowiązującym przepisom prawa regulującym odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich oraz prawa znaku towarowego. Wszelka odpowiedzialność określona w Artykule 15 zostanie przez nas uznana jedynie pod warunkiem, że klient natychmiast powiadomi nas o przypadku naruszenia prawa autorskiego lub prawa znaku towarowego, o ile wesprze nas w odpowiednim stopniu w obronie przed roszczeniami lub zezwoli nam na dokonanie odpowiednich modyfikacji, pod warunkiem że wszystkie środki obrony, włączając regulacje pozasądowe, są dla nas dostępne, o ile nie bazują na instrukcjach klienta i gdy nie doszło do naruszenia prawa oraz pod warunkiem, że klient nie dokonał żadnych modyfikacji otrzymanych towarów lub używał ich w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy.

VII. Naprawy oraz zwrot towarów

1. Jeśli klient sobie tego zażyczy, zostanie poinformowany o szacunkowych kosztach napraw przed ich rozpoczęciem. Wszelkie koszty dotyczące wysyłki i pakowania ponosi klient. Faktury za naprawy należy opłacać w całości, bez żadnych potrąceń i natychmiast po ich otrzymaniu. Wszelkie naprawy, w tym również naprawy gwarancyjne, winny, w typowych okolicznościach, być przeprowadzone w naszych punktach serwisowych, o ile nie zostało inaczej ustalone na piśmie.

2. Zwrot dostarczonych towarów wymaga naszej uprzedniej zgody i jego koszty ponosi klient. W normalnych okolicznościach, zwrot towarów lub oprogramowania przygotowanego na specjalne zamówienie nie będzie akceptowany!

3. Do wszystkich wysyłanych bądź zwracanych towarów należy dołączyć dowód dostawy lub kopie faktur. Koszty zwrotu towarów pokrywa klient.

VIII. Montaż

1. Opłata za instalację zostanie doliczona oddzielnie, o ile nie postanowiono inaczej na piśmie. W koszty instalacji wliczone są koszty dojazdu i zakwaterowania, jak również zwyczajowe stawki za pracę z uwzględnieniem dodatków za nadgodziny, pracę w godzinach nocnych, pracę wykonywaną w niedziele i święta oraz w trudnych warunkach, jak również koszty planowania i oddania do użytku.

2. Jesteśmy upoważnieni do wystawienia faktury za wszelkie koszty poniesione w związku z pracami przygotowawczymi, podróżą oraz czasem oczekiwania i dojazdu. Klient jest zobowiązany względem nas do rekompensaty za przedłużony czas oczekiwania i podróży oraz koszty podróży poniesione w związku z opóźnieniami w rozpoczęciu lub ostatecznym uruchomieniu wspomnianych prac, gdy nie mamy wpływu na powody tych opóźnień.

3. Klient ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem niezbędnego personelu pomocniczego i zagwarantuje, że niezbędne narzędzia dostępne są w wystarczających ilościach. Klient zadba również o zapewnienie suchego miejsca o odpowiedniej powierzchni w celu przechowywania części maszyn, przyrządów, materiałów, narzędzi etc. Klient podejmie również odpowiednie środki w celu zabezpieczenia własności naszej oraz naszych pracowników, równe tym jakie sam by podjął w celu zabezpieczenia swojej własności. W przypadku, gdy warunki pracy klienta wymagają użycia specjalnej odzieży lub sprzętu ochronnego, klient winien zapewnić je naszym pracownikom.

4. Nasi pracownicy i personel pomocniczy nie są zobowiązani do wykonywania zadań niezwiązanych bezpośrednio z wdrożeniem i instalacją dostarczonych przez nas towarów, o ile inaczej nie ustalono na piśmie. Jeśli takie ustalenia zostały podjęte, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prace zrealizowane przez naszych pracowników wykraczające poza nasze zobowiązania umowne.

5. Jakiekolwiek prace instalacyjne wykonane przez klienta lub zlecone osobom trzecim muszą spełniać nasze wymogi odnośnie instalacji i eksploatacji.

IX. Oprogramowanie, użytkowanie oprogramowania oraz dodatkowe gwarancje i roszczenia z tytułu wad

1. W zakresie dostarczanego przez nas oprogramowania oraz przynależnej dokumentacji przyznaje się klientowi niewygasające, niewyłączne oraz nieprzekazywalne prawo korzystania w związku z uzgodnionymi lub, w pewnych przypadkach, jeszcze nieokreślonymi produktami. Pozostajemy właścicielem praw autorskich i wszystkich związanych z nimi znaków towarowych. Jakiekolwiek upoważnienia do wytwarzania kopii będą przyznawane jedynie do celów ochrony danych. Zakazuje się usuwania informacji o prawach autorskich.

2. Instrukcje odnośnie instalacji i oddania do użytku winny być dostarczone przez nas w formie wydrukowanej wraz ze wskazówkami bezpieczeństwa w zakresie użytkowania oprogramowania. Wszelka pozostała dokumentacja winna być dostarczona wyłącznie przez nas, w formacie danych właściwym dla oprogramowania. W następstwie wydania nowego oprogramowania, wszelkie niezbędne dane właściwe dla nowego oprogramowania zostaną przesłane wraz z nim. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia takiej dokumentacji w formie pomocy online lub dokumentacji online.

3. Przekazanie osobom trzecim może nastąpić wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Warunek ten musi zostać spełniony przed przekazaniem oprogramowania stronie trzeciej. Nie zezwala się na jakiekolwiek modyfikacje.

4. Każdy przypadek naruszenia tych postanowień będzie podlegał karze wynoszącej dziesięciokrotność całkowitej wartości zamówienia klienta. Prawo do dalszych roszczeń odszkodowawczych pozostaje nienaruszone. Kary umowne nakładane będą oddzielnie i niezależnie od jakichkolwiek potencjalnych roszczeń o odszkodowanie. Klient ma prawo do przedłożenia dowodów na poparcie swych roszczeń. Oprogramowanie oraz przynależna dokumentacja winna, w takim przypadku, zostać nam zwrócona.

5. Warunki te nie mają zastosowania w przypadku wyłącznego, zamówionego przez klienta oprogramowania dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb. Na mocy postanowień umownych odnośnie oprogramowania sterującego, stworzonego przez nas z zastosowaniem wieloaplikacyjnych modułowych komponentów (standardowe moduły oprogramowania), należy je zainstalować i przystosować zgodnie z indywidualnymi wytycznymi klienta oraz wytycznymi odnośnie wydajności zawartymi w umowie (program aplikacyjny dopasowany do potrzeb klienta).

6. Po uregulowaniu płatności w pełnej kwocie za program aplikacyjny dostosowany do potrzeb klienta, klient otrzyma od nas wyłączne, czasowo i przestrzennie nieograniczone prawa użytkowania. Klient nie nabywa praw do standardowego modułu oprogramowania, na którym bazuje wersja klienta, bez względu na typ modułu.

7. Nie jesteśmy uprawnieni, bez względu na te postanowienia i na podstawie innych zamówień złożonych przez klienta, do przygotowywania i oferowania na sprzedaż końcowych rozwiązań opracowanych dla klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. We wszystkich przypadkach zachowujemy niewyłączne prawa do użytkowania rozwiązań stworzonych na potrzeby klienta do własnych celów operacyjnych.

8. Z zastrzeżeniem postanowień w paragrafie VI, zobowiązujemy się zagwarantować właściwe powielanie naszego oprogramowania. Nasze oprogramowanie zostało zaprojektowane do działania na określonym przez nas sprzęcie komputerowym. Nasze zobowiązania gwarancyjne uważa się za wypełnione w momencie dostarczenia przez nas części zamiennych. Nie zobowiązujemy się do zagwarantowania bezawaryjnego działania oprogramowania lub jego struktury danych, o ile nie zostało postanowione inaczej na piśmie. W odniesieniu do oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta, gwarantujemy zgodność z określonymi właściwościami i funkcjami wyszczególnionymi w specyfikacji operacyjnej, potwierdzeniu zamówienia i dokumentacji opisującej działanie i funkcje oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezawaryjne działanie programów we wszystkich zaplanowanych aplikacjach klienta ani, w szczególności, w odniesieniu do jakichkolwiek aplikacji niewymienionych lub przetestowanych w czasie tworzenia i odbioru programu.

X. Zachowanie tytułu własności

1. Towary dostarczone (podlegające zachowaniu tytułu własności) pozostają naszą własnością do momentu, gdy wszelkie zobowiązania, w tym bieżące wierzytelności, zaciągnięte przez klienta zarówno teraz jak i w przyszłości, zostaną spłacone w całości. W przypadku każdorazowego naruszenia warunków umowy przez klienta, np. poprzez zaległości w płatności, będziemy uprawnieni, po ustaleniu i upłynięciu rozsądnego czasu, do przejęcia towarów podlegających zachowaniu tytułu własności. Przejęcie towarów podlegających zachowaniu przez nas tytułu własności jest równoznaczne z naszym wycofaniem się z umowy. Odebranie towarów podlegających zachowaniu przez nas tytułu własności jest równoznaczne z naszym wycofaniem się z umowy. Po odebraniu nabytych towarów, jesteśmy upoważnieni do dysponowania towarami podlegającymi zachowaniu tytułu własności. Po potrąceniu odpowiednich kosztów wykorzystania, zysk z wykorzystania zostanie odliczony od pozostałej kwoty należnej nam od klienta.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwe użytkowanie towarów podlegających zachowaniu tytułu własności i ubezpieczenie ich na własny koszt na wypadek pożaru, zalania lub kradzieży odpowiednio do ich pełnej wartości. Koszty przeglądów i konserwacji towarów, dokonywanych w stosownych odstępach czasu, ponosi kupujący.

3. Kupujący jest uprawniony do użytkowania i/lub dysponowania towarami podlegającymi zachowaniu tytułu własności w ramach wykonywanej działalności pod warunkiem, że nie zalega z płatnością. Zakazuje się zastawiania lub zabezpieczania własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. Kupujący przenosi na nas w całości wszelkie istniejące roszczenia (w tym bieżące wierzytelności) powstałe wskutek odsprzedaży towarów podlegających zachowaniu tytułu własności (ubezpieczenie, delikt); niniejszym akceptujemy cesję. Kupujący ma nasze (odwołalne) zezwolenie na ściągnięcie scedowanych na nas należności we własnym imieniu. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia tego zezwolenia w dowolnym czasie, jeśli klient nie wypełnia swoich zobowiązań płatności. Kupujący nie jest upoważniony do scedowania roszczeń, nawet w celach ściągnięcia należności poprzez faktoring, o ile na pośrednika nie jest natychmiastowo nałożone zobowiązanie do przekazania wyegzekwowanej kwoty bezpośrednio nam, pod warunkiem że klient ma w dalszym ciągu nieuregulowane względem nas należności.

4. Wykorzystywanie lub modyfikowanie towarów podlegających zachowaniu tytułu własności jest zawsze wykonywane przez nas. Jeśli towary są modyfikowane z użyciem przedmiotów nienależących do nas nabywamy prawo do współwłasności nowej rzeczy w proporcji wartości nabytej rzeczy (kwota końcowa faktury, wraz z VAT) do zmodyfikowanych innych przedmiotów w czasie modyfikacji. Dla rzeczy powstałej w wyniku modyfikacji obowiązują poza tym te same zasady, co dla towarów podlegających zachowaniu tytułu własności. Jeśli nabyta rzecz jest łączona w sposób nierozdzielny z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy prawo do współwłasności nowej rzeczy w proporcji wartości nabytej rzeczy (kwota końcowa fakury, wraz z VAT) do połączonych innych przedmiotów w czasie połączenia. Jeśli przedmiot klienta jest kluczowym składnikiem połączenia, wówczas klient przenosi na nas proporcjonalnie prawo do współwłasności; niniejszym akceptujemy tę cesję. Klient przechowuje zapis o całkowitej własności lub współwłasności przedmiotu w naszym imieniu.

5. W przypadku przekazania towarów podlegających zachowaniu tytułu własności osobom trzecim, a w szczególności towarów zastrzeżonych, klient jest zobowiązany do poinformowania o naszej własności i niezwłocznego przekazania nam informacji niezbędnych do realizacji naszych praw. Jeśli strona trzecia jest niezdolna do pokrycia sądowych i pozasądowych kosztów związanych z powyższym, zobowiązania spoczywają na kliencie.

6 Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń w takim zakresie, w jakim realizowana wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane należności o ponad 10%; wybór zwalnianych zabezpieczeń należy do nas.

XI. Stosowne przepisy prawa, właściwość miejscowa sądu i miejsce spełnienia świadczenia

1. Dla wszystkich naszych stosunków handlowych obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie, z wykluczeniem obowiązywania Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, nawet jeśli miejsce zamieszkania lub pobytu kupującego znajduje się za granicą lub towar wysyłany jest za granicę. Te same przepisy obowiązują, gdy kupujący przenosi miejsce zamieszkania za granicę w późniejszym czasie lub jest nieosiągalny.

2. Jeśli klient nie posiada miejsca zamieszkania w Niemczech w czasie zamawiania towaru lub przenosi miejsce zamieszkania do innego kraju po zawarciu umowy, lub w przypadku gdy miejsce zamieszkania klienta nie jest znane w czasie wystąpienia z roszczeniem, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z interpretacji postanowień umowy pozostaje Fulda.

3. Jeśli klient jest handlowcem w rozumieniu paragrafu 1 sekcji 1 Kodeksu Handlowego (Handelsgesetzbuch, HGB), osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub funduszem specjalnym podlegającym prawu publicznemu, podlega wyłącznej jurysdykcji sądu w Fulda w kwestiach wszelkich sporów wynikających z interpretacji postanowień niniejszej umowy. We wszelkich pozostałych kwestiach klient lub my jesteśmy upoważnieni do skarżenia partnera umowy w jego ogólnej właściwości miejscowej sądu.

4. Jeśli poszczególne ustalenia niniejszej umowy staną się całkowicie lub częściowo nieważne lub nieskuteczne, nie zmienia to skuteczności pozostałych ustaleń. Nieskuteczne postanowienie powinno zostać zastąpione innym, ważnym postanowieniem, którego cel najbardziej odpowiada zamierzonym celom komercyjnym. Kwestia ta dotyczy również luk. Zmiany i poprawki do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają formy pisemnej. Zawieszenie wymogu dotyczącego formy pisemnej musi być również wyrażone na piśmie.

Ogólne warunki dostawy i płatności za towary i użytkowanie oprogramowania

I. Zakres zastosowania

1. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują dla wszystkich transakcji sprzedaży oraz dostaw towarów w zakresie współpracy pomiędzy nami a klientem. Zamówienie oraz odbiór towarów przez nas dostarczonych jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją przez klienta naszych warunków. Warunki te obowiązują we wszystkich przyszłych kontaktach handlowych, także wówczas, gdy nie zostaną one ponownie wyraźnie uzgodnione. Jakiekolwiek warunki będące w sprzeczności z naszymi lub różniące się od nich nie będą uznawane za wiążące nawet w przypadku jeśli się im wyraźnie nie sprzeciwimy. Wszelkie sprzeczne warunki uznajemy niniejszym za odrzucone. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują również wtedy, gdy zrealizujemy dostawę do klienta wiedząc o sprzecznych lub rozbieżnych warunkach klienta.

2. Wszelkie porozumienia, uzgodnienia oraz zmiany do umowy wymagają formy pisemnej.

3. Wszystkie postanowienia zawarte pomiędzy nami a klientem w celu realizacji umowy należy udokumentować na piśmie.

II. Oferta cenowa i zawarcie umowy

1. Umowy sprzedaży zawierane będą na podstawie zamówienia złożonego przez klienta. Przyjęcie zamówienia będzie odbywało się poprzez przesłanie potwierdzenia zamówienia do klienta lub dostawę zamówionych towarów, w obu przypadkach w przeciągu 2 tygodni.

2. Nasza oferta cenowa podlega zmianom i jest niewiążąca, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej. Zakres naszej odpowiedzialności zawiera się tylko i wyłącznie w naszym pisemnym potwierdzeniu zamówienia.

3. Wszelkie rysunki i ilustracje zawarte w ofercie lub zamówieniu oraz jakiekolwiek potwierdzenia lub informacje dotyczące wag i wymiarów należy rozumieć jako przybliżone, o ile nie zostało wyraźnie wskazane inaczej.

4. Jakiekolwiek rysunki, ilustracje, obliczenia i inne dokumenty, materiały, modele, wzory oraz specyfikacje podlegają prawom własności, prawom autorskim oraz prawom znaku handlowego. Należy traktować je jako informacje poufne, a przed przekazaniem ich osobom trzecim klient potrzebuje naszej pisemnej zgody.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w druku lub obliczeniach mogące pojawić się w literaturze lub dokumentacji oraz wykluczamy roszczenia z tym faktem powiązane.

6. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich niezbędnych zmian w zakresie oferowanych produktów, specyfikacji technicznych oraz cech wydajności, pod warunkiem że będą one służyły technicznemu udoskonaleniu produktu.

III. Ceny i warunki płatności

1. Nasze ceny ustalane są z uwzględnieniem formuły CIP zawartej w zbiorze reguł Incoterms z 2010 roku opracowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową (przewóz i ubezpieczenie opłacone do ustalonego miejsca docelowego zgodnie z punktem V.1. tych Warunków), zawierają standardowe opakowanie i nie uwzględniają podatku VAT. Nasze wyliczenia sporządzane są w dniu wystawienia faktury i są na niej wyszczególnione.

2. Towar zostanie dostarczony po opłaceniu przez klienta faktury w Euro.

3. Wszystkie zamówienia opierają się na cenach i rabatach cenowych ważnych w momencie dostawy. Wszelkie rabaty muszą być uprzednio uzgodnione między nami a klientem. Wymagają formy pisemnej, a stosowna adnotacja winna być uwzględniona w potwierdzeniu zamówienia.

4. Zasady płatności za pobraniem wymagają wcześniejszego uzgodnienia. Cena zakupu jest ceną netto (bez potrąceń) płatną bezpośrednio po otrzymaniu przez klienta faktury, o ile formularz zamówienia nie stanowi inaczej. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie zaksięgowania środków na naszym koncie. Płatność czekiem uznaje się za dokonaną w momencie zrealizowania czeku i przelania środków na nasze konto. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania weksli.

5. Obowiązują przepisy ustawowe dotyczące skutków zwłoki w płatności.

6. Nabywamy praw do niezwłocznych roszczeń względem klienta, kiedy ten nie dokona płatności w terminie, naruszy ustalenia zawarte z nami lub kiedy mamy przesłanki do tego, by wątpić w jego wiarygodność. W takich przypadkach będziemy również upoważnieni do wstrzymania wszelkich niezrealizowanych dostaw do czasu otrzymania płatności bądź satysfakcjonującego zapewnienia o płatności, nawet jeśli wcześniejsza umowa stanowiła inaczej. W takich przypadkach, po upływie ustalonego czasu będziemy uprawnieni do zerwania umowy i/lub żądania odszkodowania za niewywiązanie się z niej. Będziemy również upoważnieni do uchylenia prawa klienta do korzystania z dostarczonych towarów (będących przedmiotem zastrzeżenia własności) oraz domagania się ich zwrotu na koszt klienta, a polecenie zapłaty zostanie anulowane.

7. Klient ma prawo do rekompensaty, nawet jeśli zgłoszona została usterka lub roszczenia wzajemne, jedynie w przypadku, gdy takie roszczenia zostały potwierdzone prawnie, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Ponadto jest on uprawniony do skorzystania z prawa wstrzymania wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne oparte jest na tym samym stosunku umownym..

IV. Czas dostawy

1. Terminy dostawy uznawane są za niewiążące, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej. Warunkiem rozpoczęcia ustalonego przez nas czasu dostawy jest wyjaśnienie wszystkich kwestii technicznych i realizacyjnych.

2. Klient zobligowany jest spełnić wszystkie zobowiązania w sposób terminowy i należyty. Istnieje możliwość wydłużenia terminu dostawy – pod warunkiem, że klient nie zalega z płatnością – o okres równy długości trwania zatoru płatniczego na koncie klienta. To samo będzie miało miejsce w sytuacji, gdy termin dostawy został z góry ustalony.

3. Jeśli umowa zakupu zawiera ustalony termin dostawy, powołując się na kodeks prawa cywilnego, wówczas ponosimy odpowiedzialność w ramach przepisów ustawowych. Te same przepisy stosuje się w przypadku, gdy klient w następstwie opóżnionej dostawy, za którą ponosimy odpowiedzialność, jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W takim przypadku nasza odpowiedzialność za odszkodowanie ogranicza się do przewidywalnych, typowo występujących szkód. Ponosimy całkowitą odpowiedzialność w sytuacji, kiedy opóźnienie w dostawie spowodowane jest naruszeniem warunków umowy spowodowanym przez naszych przedstawicieli lub współpracowników. Ponosimy również odpowiedzialność w ramach przepisów ustawowych w przypadku zaniedbań w stosunku do postanowień umowy spowodowanych przez naszych przedstawicieli lub osoby działające w naszym imieniu. W takim przypadku odpowiedzialność za odszkodowanie ograniczona jest jedynie do przeiwdywalnych, typowo występujących szkód.

4. W przypadku, gdy opóźnienia w dostawie wiążą się z naruszeniem postanowień umowy spodowanym przez naszych przedstawicieli lub osoby działające w naszym imieniu, wówczas ponosimy odpowiedzialność w ramach przepisów ustawowych, pod warunkiem że nasza odpowiedzialność za odszkodowanie ogranicza się do przewidywalnych, typowo występujących szkód.

5. W przypadkach opóźnienia dostawy, za które nie ponosimy odpowiedzialności, klient ma prawo do jednorazowego odszkodowania za zwłokę za każdy zakończony tydzień opóźnienia w wysokości 0.5% całkowitej wartości zamówienia (nie więcej niż 5%).

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek inne opóźnienia w dostawie. Wszelkie roszczenia oraz prawa klienta wykraczające poza odszkodowania i pozostające w odniesieniu do opóźnień w dostawie pozostają bez zmian.

7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowych dostaw dokonywanych w dowolnym terminie, pod warunkiem że zostało to uzgodnione z klientem.

8. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany w przypadku gdy towary zostały na czas wysłane z naszej fabryki.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od nas, zastrzegamy sobie prawo do przełożenia terminu dostawy lub odstąpienia od umowy, pomimo niewypełnienia jej warunków. Za takie okoliczności uznaje się strajki, blokady lub wszelkie inne utrudnienia, które uniemożliwiają dostawę, bez względu na to czy sytuacje te wpływają bezpośrednio na nas czy naszych dostawców. Klient uprawniony jest do otrzymania od nas decyzji czy odstępujemy od umowy czy też deklarujemy się wykonać usługę w ustalonym terminie. Jeśli nie przedstawimy stanowiska w tej sprawie, klient może odstąpić od umowy.

10. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez klienta jesteśmy uprawnieni do odszkodowania za powstałe szkody oraz wszelkie dodatkowe wydatki. To samo odnosi się do sytuacji, gdzie klient w sposób zawiniony nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. W sytuacji opóźnienia w odbiorze oraz zwłoki dłużnika, odpowiedzialność za ryzyko niezamierzonego uszkodzenia lub utraty towarów spoczywa na kliencie.

V. Przeniesienie ryzyka – koszty przesyłki i opakowaia

1. Jeśli dostawa ustalona jest z uwzględnieniem formuły CIP zawartej w zbiorze reguł Incoterm 2010 opracowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), wtedy podlega następującym przepisom:

  • Standardowe przesyłki krajowe i kraje Wspólnoty na ustalony adres wysyłki (miejsce docelowe)
  • Standardowe przesyłki do krajów trzecich przyjmując port morski jako miejsce docelowe

Zastrzegamy sobie prawo do pobierania dodatkowej opłaty za przesyłki w trybie ekspresowym oraz za transport drogą powietrzną.

2. Ryzyko zostaje przeniesione na klienta z chwilą przekazania towaru podmiotowi realizującemu dostawę, jednak najpóźniej w momencie, gdy towary opuszczają fabrykę lub pomieszczenia magazynowe.

3. W przypadku dostaw obejmujących towary, które należy zainstalować lub zamontować na terenie klienta, ryzyko zostaje przeniesione w dniu gdy towary zostają przekazane do użytku lub na koniec uzgodnionego wcześniej okresu próbnego. W przypadku opóźnień następujących w czasie wysyłki lub dostawy do klienta, opóźnień w rozpoczęciu użytkowania lub instalacji/montażu, opóźnień w odbiorze bądź rozpoczęciu testów na terenie klienta, w przypadku gdy z któregokolwiek z powodów następują opóźnienia w odbiorze towarów przez klienta, uznaje się iż ryzyko zostało przeniesione na klienta w momencie udostępnienia mu towarów.

4. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pakowania, za wyjątkiem palet, nie uznajemy zwrotu jakichkolwiek opakowań użytych do transportu lub w jakimkolwiek innym celu. klient ponosi odpowiedzialność za właściwe zutylizowanie dostarczonych opakowań.

5. Jeśli wysyłka zostanie opóźniona na życzenie klienta lub wynika z jego zaniedbań, wszelkie dodatkowe koszty magazynowania oraz ryzyko zostają przeniesione na klienta. To samo dotyczy zawiadomienia o gotowości do wysyłki.

6. W przypadku wysyłki towarów zamówionych przez klienta, minimalna wartość zamówienia wynosi 100 EURO (wysyłki krajowe) oraz 250 EURO (wysyłki zagraniczne). Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Koszty przygotowawcze dla zamówień poniżej wartości minimalnej z wysyłką na terenie Niemiec wynoszą 50 EURO (bez VAT). Podane stawki nie zawierają kosztów przesyłki. Nie wysyłamy za granicę towarów o wartości poniżej ustalonej wartości minimalnej.

7. Zamówienia specjalne, w tym towary zamówione w ilościach lub rozmiarach niewymienionych w naszym katalogu, winny być złożone przez klienta na piśmie. Zamówienia takie mogą wymagać wpłacenia ustalonej zaliczki. W przypadku przyjęcia przez nas do realizacji jednorazowych zamówień dużych ilości towaru, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia towaru z uwzględnieniem marginesu błędu (zwyczajowo ±10%). Kozty wysyłki są zwyczajowo obliczane na podstawie kosztów wytworzenia.

 VI. Gwarancja / Odpowiedzialność prawna

1. We wszystkich umowach z zarejestrowanymi podmiotami gospodarczymi, gwarantujemy że nasze produkty będą wolne od wad przez okres 1 roku licząc od momentu dostarczenia ich na miejsce docelowe, zgodnie z punktem V.1 niniejszych Warunków.

2. Wrzeciona frezarskie oraz inne części eksploatacyjne objęte są gwarancją na okres 6 miesięcy. 6-miesięczny okres gwarancji ma również zastosowanie w przypadku wrzecion frezarskich już wbudowanych w maszyny.

3. Pomoc techniczna, której udzielamy opiera się na naszej najlepszej wiedzy technicznej. Niemniej jednak, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje dotyczące przydatności i zastosowania naszych produktów, a klient nie jest zwolniony z obowiązku dokonania samodzielnych wyliczeń, testów i prób. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za stosowanie się do przepisów prawa i rozporządzeń związanych z użytkowaniem produktów. Nasza odpowiedzialność za przydatność naszych towarów będzie uznawana jedynie w sytuacji, gdy wyraźnie postanowiono tak na piśmie.

4. Uznajemy naszą odpowiedzialność za wady materiałowe, wyłączając jakiekolwiek dalsze roszczenia, podlegające niniejszym warunkom oraz wyszczególnione w punktach VIII i IX – jak następuje:

5. Jakiekolwiek roszczenia odnośnie wad zgłoszone przez kupującego będącego zarejestrowanym przedsiębiorcą będą rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy klient w należyty sposób dokonał właściwej inspekcji oraz dopełnił obowiązku powiadomienia wynikającego z art. 377 niemieckiego kodeksu handlowego. Pozostali kupujący winni złożyć swoją reklamację na piśmie w przeciągu 10 dni od momentu otrzymania towarów. Odnośnie relacji z podmiotami niegospodarczymi, przepis ten ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wady są widoczne. Reklamacje będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy towary pozostają w stanie, w jakim zostały dostarczone.

6. W przypadku uzasadnionych reklamacji będziemy upoważnieni, z wyłączeniem praw kupującego, do wycofania się z umowy, obniżenia ceny lub uznania obowiązku świadczenia uzupełniającego chyba że, zgodnie z przepisami prawa, jesteśmy uprawnieni do odmowy uznania tego obowiązku. Klient winien przyznać nam rozsądny czas na spełnienie świadczenia uzupełniającego. W odniesieniu do świadczenia uzupełniającego, mamy prawo do wyboru między usunięciem wady, a dostawą nowego produktu bez wad. W przypadku usunięcia wady, jesteśmy zobowiązani do poniesienia wszystkich nakładów (pod warunkiem, że nie wzrosną) związanych z faktem przeniesienia rzeczy nabytej do miejsca innego niż miejsce dostawy. Jeśli nie uda nam się doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową, klient według swojego wyboru jest uprawniony do żądania zniżki lub odstąpienia od umowy. Świadczenie uzupełniające uznaje się za niedopełnione po drugiej nieudanej próbie, chyba że dalsze świadczenia uzupełniające są właściwe i akceptowalne dla klienta z uwagi na przedmiot umowy. Uznajemy roszczenia odszkodowawcze klienta w odniesieniu do wad i na przedstawionych warunkach jedynie w przypadku uznania świadczenia uzupełniającego za nieudane. Prawo klienta do żądania odszkodowania pozostaje nienaruszone pod następującymi warunkami.

7. Zwrot towaru może nastąpić jedynie za naszą zgodą. Towary należy zwrócić w ich oryginalnych opakowaniach lub opakowaniach o podobnej wartości. Klient ponosi wszelkie koszty dostawy. Odszkodowanie zostanie przyznane jedynie w przypadku, kiedy reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną. Uznajemy naszą odpowiedzialność, jeśli klient zezwoli nam na sprawdzenie towaru i wada zostanie wykryta; w przypadku niewykrycia wad będziemy upoważnieni do obciążenia klienta kosztami zbadania wszystkich elementów.

8. Roszczenia gwarancyjne mogą być składane przez klienta w przeciągu 1 roku od momentu otrzymania przez niego towarów, za wyjątkiem sytuacji kiedy świadomie zataimy usterkę; w takim przypadku zastosowanie mają przepisy prawa. Nasza odpowiedzialność, jak stanowią punkty VI, 9 oraz VI, 10 pozostaje w tym przypadku niezmieniona.

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jesteśmy zobowiązani do przyjęcia zwrotu nowych dostarczonych towarów lub obniżenia ceny zakupu bez wyznaczania wymaganego terminu jeśli klient kupującego, jako użytkownik końcowy nowego towaru (sprzedaż towarów), zażąda zwrotu towaru lub obniżki od sprzedawcy z uwagi na wykrytą wadę lub wystąpi z roszczeniem regresowym przeciwko sprzedawcy. W takim przypadku ponosimy odpowiedzialność za pokrycie nakładów kupującego, włącznie z kosztami transportu, dojazdu, pracy i materiału poniesionych w stosunku do użytkownika końcowego w związku z zamianą wadliwych towarów na podstawie przeniesienia ryzyka z nas na kupującego. Nie uznajemy żadnych roszczeń kupującego w odniesieniu do wadliwych towarów w sytuacji, gdy kupujący nie dopełnił obowiązku sprawdzenia towaru i niezwłocznego powiadomienia o zauważonych wadach, jak stanowi kodeks handlowy.

10. Nie uznajemy naszej odpowiedzialności wynikającej z punktu VI, 9 w sytuacji, gdy wada związana jest ze sloganem reklamowym lub postanowieniami umownymi niepochodzącymi od nas lub gdy kupujący udziela użytkownikowi końcowemu specjalnych gwarancji. Wykluczamy również naszą odpowiedzialność jeśli, na podstawie przepisów prawa, kupujący nie ponosi wobec użytkownika końcowego żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gdy nie została złożona reklamacja na roszczenia przez niego przedstawione. Powyższe regulacje mają również zastosowanie w przypadku, gdy kupujący udzielił użytkownikowi końcowemu gwarancji wykraczających poza ustalenia prawne.

11. Ponosimy odpowiedzialność, niezależnie od przedstawionych ograniczeń odpowiedzialności oraz na mocy przepisów prawa, z powodu śmierci, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanych celowym działaniem lub zaniedbaniami naszych pracowników, naszych prawnych przedstawicieli lub pośredników, jak również za wszelkie szkody uwzględnione w niemieckiej ustawie o odpowiedzialności za produkty. Ponosimy odpowiedzialność na mocy przepisów prawa za jakiekolwiek szkody niewyszczególnione w Paragrafie 1 spowodowane celowym działaniem, rażącym zaniedbaniem lub naruszeniem warunków umowy przez naszych pracowników, prawnych przedstawicieli lub pośredników. W tym przypadku nasza odpowiedzialność za odszkodowanie jest ograniczona do przewidywalnych, typowo występujących szkód, o ile zostanie uznane że nasi pracownicy, prawni przedstawiciele i pośrednicy nie działali celowo. Ponosimy również odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz w odniesieniu do towarów lub ich części pod względem gwarancji na ich właściwości i/lub żywotność, której udzieliliśmy. Nasza odpowiedzialność ograniczona jest do odszkodowania za wady wpływające na gwarantowaną jakość lub żywotność produktu, ale nie odnosi się bezpośrednio do samych towarów, gdzie ryzyko odszkodowania wynika z gwarancji jakości i żywotności produktu.

12. Nie ponosimy jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności bez zbadania zgłoszonych roszczeń; dotyczy to w szczególności roszczeń deliktowych lub roszczeń o odszkodowanie z tytułu zmarnowanych kosztów zamiast wykonania świadczenia; nasza odpowiedzialność określona w punktach IV, 6 – 6, 10 niniejszej umowy pozostaje niezmieniona. W sytuacji, gdy nasza odpowiedzialność jest ograniczona lub wykluczona, ten sam przepis stosuje się w przypadku naszych pracowników, podwykonawców, przedstawicieli lub pośredników.

13. Termin przedawnienia roszczeń klienta z powodu wad wynosi 12 miesięcy, licząc od momentu dostarczenia towarów. Ten przepis nie obowiązuje, jeśli nasi pracownicy, przedstawiciele prawni lub pośrednicy ponoszą odpowiedzialność za utratę życia, obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu, gdy doszło do naszego lub naszych prawnych przedstawicieli celowego działania lub zaniedbania oraz gdy doszło do celowego działania naszych wykonawców.

14. Ogólnie, wykluczamy naszą odpowiedzialność za szkody wynikające z następujących przyczyn: niepoprawne lub niewłaściwe użytkowanie lub przechowywanie, nieprawidłowa instalacja dokonana przez klienta lub osoby trzecie, szkody wynikające z samodzielnego serwisowania lub modyfikowania produktu przez klienta, naturalnych przypadków zużycia, nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, działania chemikaliów, uszkodzeń elektrycznych etc. nad którymi nie mamy kontroli, lub szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lub niezastosowaniem się do instrukcji obsługi lub arkusza informacyjnego. Ponadto, nasze warunki gwarancji nie mają zastosowania, gdy klient lub osoba trzecia dokona jakichkolwiek modyfikacji bez uzasadnienia oraz naszej pisemnej zgody (jakiekolwiek opóźnienie z naszej strony w usunięciu wady), zwłaszcza gdy takie modyfikacje związane są z układem sterowania/oprogramowaniem oraz również wtedy, gdy usterka pojawi się w niezmodyfikowanym elemencie.

15. W przypadku, gdy użytkowanie dostarczonych towarów narusza postanowienia niemieckiej ustawy o prawie autorskim i znaku towarowym, ponosimy koszty zapewnienia klientowi odpowiednich praw lub zmodyfikowania produktów w taki sposób, by wyeliminować dalsze naruszenia praw autorskich. W sytuacji, gdy nie jest możliwe przywrócenie właściwych warunków handlowych w akceptowalnym terminie, klient jest uprawniony do wycofania się z umowy. Na mocy tych warunków, zastrzegamy sobie również prawo do wycofania się ze zobowiązań przewidzianych w umowie. Dodatkowo, klient zostanie zwolniony z wszelkich bezspornych lub prawnie ustanowionych roszczeń.

16. Uznanie naszej odpowiedzialności będzie podlegało obowiązującym przepisom prawa regulującym odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich oraz prawa znaku towarowego. Wszelka odpowiedzialność określona w Artykule 15 zostanie przez nas uznana jedynie pod warunkiem, że klient natychmiast powiadomi nas o przypadku naruszenia prawa autorskiego lub prawa znaku towarowego, o ile wesprze nas w odpowiednim stopniu w obronie przed roszczeniami lub zezwoli nam na dokonanie odpowiednich modyfikacji, pod warunkiem że wszystkie środki obrony, włączając regulacje pozasądowe, są dla nas dostępne, o ile nie bazują na instrukcjach klienta i gdy nie doszło do naruszenia prawa oraz pod warunkiem, że klient nie dokonał żadnych modyfikacji otrzymanych towarów lub używał ich w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy.

VII. Naprawy oraz zwrot towarów

1. Jeśli klient sobie tego zażyczy, zostanie poinformowany o szacunkowych kosztach napraw przed ich rozpoczęciem. Wszelkie koszty dotyczące wysyłki i pakowania ponosi klient. Faktury za naprawy należy opłacać w całości, bez żadnych potrąceń i natychmiast po ich otrzymaniu. Wszelkie naprawy, w tym również naprawy gwarancyjne, winny, w typowych okolicznościach, być przeprowadzone w naszych punktach serwisowych, o ile nie zostało inaczej ustalone na piśmie.

2. Zwrot dostarczonych towarów wymaga naszej uprzedniej zgody i jego koszty ponosi klient. W normalnych okolicznościach, zwrot towarów lub oprogramowania przygotowanego na specjalne zamówienie nie będzie akceptowany!

3. Do wszystkich wysyłanych bądź zwracanych towarów należy dołączyć dowód dostawy lub kopie faktur. Koszty zwrotu towarów pokrywa klient.

VIII. Montaż

1. Opłata za instalację zostanie doliczona oddzielnie, o ile nie postanowiono inaczej na piśmie. W koszty instalacji wliczone są koszty dojazdu i zakwaterowania, jak również zwyczajowe stawki za pracę z uwzględnieniem dodatków za nadgodziny, pracę w godzinach nocnych, pracę wykonywaną w niedziele i święta oraz w trudnych warunkach, jak również koszty planowania i oddania do użytku.

2. Jesteśmy upoważnieni do wystawienia faktury za wszelkie koszty poniesione w związku z pracami przygotowawczymi, podróżą oraz czasem oczekiwania i dojazdu. Klient jest zobowiązany względem nas do rekompensaty za przedłużony czas oczekiwania i podróży oraz koszty podróży poniesione w związku z opóźnieniami w rozpoczęciu lub ostatecznym uruchomieniu wspomnianych prac, gdy nie mamy wpływu na powody tych opóźnień.

3. Klient ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem niezbędnego personelu pomocniczego i zagwarantuje, że niezbędne narzędzia dostępne są w wystarczających ilościach. Klient zadba również o zapewnienie suchego miejsca o odpowiedniej powierzchni w celu przechowywania części maszyn, przyrządów, materiałów, narzędzi etc. Klient podejmie również odpowiednie środki w celu zabezpieczenia własności naszej oraz naszych pracowników, równe tym jakie sam by podjął w celu zabezpieczenia swojej własności. W przypadku, gdy warunki pracy klienta wymagają użycia specjalnej odzieży lub sprzętu ochronnego, klient winien zapewnić je naszym pracownikom.

4. Nasi pracownicy i personel pomocniczy nie są zobowiązani do wykonywania zadań niezwiązanych bezpośrednio z wdrożeniem i instalacją dostarczonych przez nas towarów, o ile inaczej nie ustalono na piśmie. Jeśli takie ustalenia zostały podjęte, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prace zrealizowane przez naszych pracowników wykraczające poza nasze zobowiązania umowne.

5. Jakiekolwiek prace instalacyjne wykonane przez klienta lub zlecone osobom trzecim muszą spełniać nasze wymogi odnośnie instalacji i eksploatacji.

IX. Oprogramowanie, użytkowanie oprogramowania oraz dodatkowe gwarancje i roszczenia z tytułu wad

1. W zakresie dostarczanego przez nas oprogramowania oraz przynależnej dokumentacji przyznaje się klientowi niewygasające, niewyłączne oraz nieprzekazywalne prawo korzystania w związku z uzgodnionymi lub, w pewnych przypadkach, jeszcze nieokreślonymi produktami. Pozostajemy właścicielem praw autorskich i wszystkich związanych z nimi znaków towarowych. Jakiekolwiek upoważnienia do wytwarzania kopii będą przyznawane jedynie do celów ochrony danych. Zakazuje się usuwania informacji o prawach autorskich.

2. Instrukcje odnośnie instalacji i oddania do użytku winny być dostarczone przez nas w formie wydrukowanej wraz ze wskazówkami bezpieczeństwa w zakresie użytkowania oprogramowania. Wszelka pozostała dokumentacja winna być dostarczona wyłącznie przez nas, w formacie danych właściwym dla oprogramowania. W następstwie wydania nowego oprogramowania, wszelkie niezbędne dane właściwe dla nowego oprogramowania zostaną przesłane wraz z nim. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia takiej dokumentacji w formie pomocy online lub dokumentacji online.

3. Przekazanie osobom trzecim może nastąpić wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Warunek ten musi zostać spełniony przed przekazaniem oprogramowania stronie trzeciej. Nie zezwala się na jakiekolwiek modyfikacje.

4. Każdy przypadek naruszenia tych postanowień będzie podlegał karze wynoszącej dziesięciokrotność całkowitej wartości zamówienia klienta. Prawo do dalszych roszczeń odszkodowawczych pozostaje nienaruszone. Kary umowne nakładane będą oddzielnie i niezależnie od jakichkolwiek potencjalnych roszczeń o odszkodowanie. Klient ma prawo do przedłożenia dowodów na poparcie swych roszczeń. Oprogramowanie oraz przynależna dokumentacja winna, w takim przypadku, zostać nam zwrócona.

5. Warunki te nie mają zastosowania w przypadku wyłącznego, zamówionego przez klienta oprogramowania dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb. Na mocy postanowień umownych odnośnie oprogramowania sterującego, stworzonego przez nas z zastosowaniem wieloaplikacyjnych modułowych komponentów (standardowe moduły oprogramowania), należy je zainstalować i przystosować zgodnie z indywidualnymi wytycznymi klienta oraz wytycznymi odnośnie wydajności zawartymi w umowie (program aplikacyjny dopasowany do potrzeb klienta).

6. Po uregulowaniu płatności w pełnej kwocie za program aplikacyjny dostosowany do potrzeb klienta, klient otrzyma od nas wyłączne, czasowo i przestrzennie nieograniczone prawa użytkowania. Klient nie nabywa praw do standardowego modułu oprogramowania, na którym bazuje wersja klienta, bez względu na typ modułu.

7. Nie jesteśmy uprawnieni, bez względu na te postanowienia i na podstawie innych zamówień złożonych przez klienta, do przygotowywania i oferowania na sprzedaż końcowych rozwiązań opracowanych dla klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. We wszystkich przypadkach zachowujemy niewyłączne prawa do użytkowania rozwiązań stworzonych na potrzeby klienta do własnych celów operacyjnych.

8. Z zastrzeżeniem postanowień w paragrafie VI, zobowiązujemy się zagwarantować właściwe powielanie naszego oprogramowania. Nasze oprogramowanie zostało zaprojektowane do działania na określonym przez nas sprzęcie komputerowym. Nasze zobowiązania gwarancyjne uważa się za wypełnione w momencie dostarczenia przez nas części zamiennych. Nie zobowiązujemy się do zagwarantowania bezawaryjnego działania oprogramowania lub jego struktury danych, o ile nie zostało postanowione inaczej na piśmie. W odniesieniu do oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta, gwarantujemy zgodność z określonymi właściwościami i funkcjami wyszczególnionymi w specyfikacji operacyjnej, potwierdzeniu zamówienia i dokumentacji opisującej działanie i funkcje oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezawaryjne działanie programów we wszystkich zaplanowanych aplikacjach klienta ani, w szczególności, w odniesieniu do jakichkolwiek aplikacji niewymienionych lub przetestowanych w czasie tworzenia i odbioru programu.

X. Zachowanie tytułu własności

1. Towary dostarczone (podlegające zachowaniu tytułu własności) pozostają naszą własnością do momentu, gdy wszelkie zobowiązania, w tym bieżące wierzytelności, zaciągnięte przez klienta zarówno teraz jak i w przyszłości, zostaną spłacone w całości. W przypadku każdorazowego naruszenia warunków umowy przez klienta, np. poprzez zaległości w płatności, będziemy uprawnieni, po ustaleniu i upłynięciu rozsądnego czasu, do przejęcia towarów podlegających zachowaniu tytułu własności. Przejęcie towarów podlegających zachowaniu przez nas tytułu własności jest równoznaczne z naszym wycofaniem się z umowy. Odebranie towarów podlegających zachowaniu przez nas tytułu własności jest równoznaczne z naszym wycofaniem się z umowy. Po odebraniu nabytych towarów, jesteśmy upoważnieni do dysponowania towarami podlegającymi zachowaniu tytułu własności. Po potrąceniu odpowiednich kosztów wykorzystania, zysk z wykorzystania zostanie odliczony od pozostałej kwoty należnej nam od klienta.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwe użytkowanie towarów podlegających zachowaniu tytułu własności i ubezpieczenie ich na własny koszt na wypadek pożaru, zalania lub kradzieży odpowiednio do ich pełnej wartości. Koszty przeglądów i konserwacji towarów, dokonywanych w stosownych odstępach czasu, ponosi kupujący.

3. Kupujący jest uprawniony do użytkowania i/lub dysponowania towarami podlegającymi zachowaniu tytułu własności w ramach wykonywanej działalności pod warunkiem, że nie zalega z płatnością. Zakazuje się zastawiania lub zabezpieczania własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. Kupujący przenosi na nas w całości wszelkie istniejące roszczenia (w tym bieżące wierzytelności) powstałe wskutek odsprzedaży towarów podlegających zachowaniu tytułu własności (ubezpieczenie, delikt); niniejszym akceptujemy cesję. Kupujący ma nasze (odwołalne) zezwolenie na ściągnięcie scedowanych na nas należności we własnym imieniu. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia tego zezwolenia w dowolnym czasie, jeśli klient nie wypełnia swoich zobowiązań płatności. Kupujący nie jest upoważniony do scedowania roszczeń, nawet w celach ściągnięcia należności poprzez faktoring, o ile na pośrednika nie jest natychmiastowo nałożone zobowiązanie do przekazania wyegzekwowanej kwoty bezpośrednio nam, pod warunkiem że klient ma w dalszym ciągu nieuregulowane względem nas należności.

4. Wykorzystywanie lub modyfikowanie towarów podlegających zachowaniu tytułu własności jest zawsze wykonywane przez nas. Jeśli towary są modyfikowane z użyciem przedmiotów nienależących do nas nabywamy prawo do współwłasności nowej rzeczy w proporcji wartości nabytej rzeczy (kwota końcowa faktury, wraz z VAT) do zmodyfikowanych innych przedmiotów w czasie modyfikacji. Dla rzeczy powstałej w wyniku modyfikacji obowiązują poza tym te same zasady, co dla towarów podlegających zachowaniu tytułu własności. Jeśli nabyta rzecz jest łączona w sposób nierozdzielny z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy prawo do współwłasności nowej rzeczy w proporcji wartości nabytej rzeczy (kwota końcowa fakury, wraz z VAT) do połączonych innych przedmiotów w czasie połączenia. Jeśli przedmiot klienta jest kluczowym składnikiem połączenia, wówczas klient przenosi na nas proporcjonalnie prawo do współwłasności; niniejszym akceptujemy tę cesję. Klient przechowuje zapis o całkowitej własności lub współwłasności przedmiotu w naszym imieniu.

5. W przypadku przekazania towarów podlegających zachowaniu tytułu własności osobom trzecim, a w szczególności towarów zastrzeżonych, klient jest zobowiązany do poinformowania o naszej własności i niezwłocznego przekazania nam informacji niezbędnych do realizacji naszych praw. Jeśli strona trzecia jest niezdolna do pokrycia sądowych i pozasądowych kosztów związanych z powyższym, zobowiązania spoczywają na kliencie.

6 Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń w takim zakresie, w jakim realizowana wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane należności o ponad 10%; wybór zwalnianych zabezpieczeń należy do nas.

XI. Stosowne przepisy prawa, właściwość miejscowa sądu i miejsce spełnienia świadczenia

1. Dla wszystkich naszych stosunków handlowych obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie, z wykluczeniem obowiązywania Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, nawet jeśli miejsce zamieszkania lub pobytu kupującego znajduje się za granicą lub towar wysyłany jest za granicę. Te same przepisy obowiązują, gdy kupujący przenosi miejsce zamieszkania za granicę w późniejszym czasie lub jest nieosiągalny.

2. Jeśli klient nie posiada miejsca zamieszkania w Niemczech w czasie zamawiania towaru lub przenosi miejsce zamieszkania do innego kraju po zawarciu umowy, lub w przypadku gdy miejsce zamieszkania klienta nie jest znane w czasie wystąpienia z roszczeniem, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z interpretacji postanowień umowy pozostaje Fulda.

3. Jeśli klient jest handlowcem w rozumieniu paragrafu 1 sekcji 1 Kodeksu Handlowego (Handelsgesetzbuch, HGB), osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub funduszem specjalnym podlegającym prawu publicznemu, podlega wyłącznej jurysdykcji sądu w Fulda w kwestiach wszelkich sporów wynikających z interpretacji postanowień niniejszej umowy. We wszelkich pozostałych kwestiach klient lub my jesteśmy upoważnieni do skarżenia partnera umowy w jego ogólnej właściwości miejscowej sądu.

4. Jeśli poszczególne ustalenia niniejszej umowy staną się całkowicie lub częściowo nieważne lub nieskuteczne, nie zmienia to skuteczności pozostałych ustaleń. Nieskuteczne postanowienie powinno zostać zastąpione innym, ważnym postanowieniem, którego cel najbardziej odpowiada zamierzonym celom komercyjnym. Kwestia ta dotyczy również luk. Zmiany i poprawki do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają formy pisemnej. Zawieszenie wymogu dotyczącego formy pisemnej musi być również wyrażone na piśmie.

+48 32 411 03 24
biuro@hexdent.com
serwis@hexdent.com

Hexdent Sp. z o.o.
NIP: 6312691939
REGON: 386387103
ul. Bojkowska 35a
44-100 Gliwice

Firma imes-icore Polska Sp. z o.o. prosi o zaakceptowanie plików cookie związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi. Pliki cookie powiązane z serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi należące do osób trzecich umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych i wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych. Aby uzyskać więcej informacji lub dostosować ustawienia, kliknij przycisk „Więcej informacji”. Więcej informacji o plikach cookie i przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności. Czy akceptujesz te pliki cookie i związane z nimi przetwarzanie danych osobowych? Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close